Sputniktrip. STOP COVID 19. Vaccine

Obchodní podmínky. Zásady refundace. Copyright.

Autorská práva k obsahu třetích stran. Zásady refundace www.MEGATIKET.com.

1. Úvod.

Tyto www.MEGATIKET.com, provozované společností Megaevent S.r.o. Koubkova 1726/8, 120 00, Praha 2, Česká republika. Registrační číslo 28203674. Standardní podmínky (tyto “pojmy”) obsažené na této webové stránce se řídí vaším používáním tohoto webu, včetně všech stránek na tomto webu (souhrnně uvedených níže, jako je tento “Web”). Tyto podmínky platí v plné síle a vlivu na používání tohoto webu a na základě tohoto webu výslovně akceptujete všechny podmínky zde obsažené. Tento web nesmíte používat, máte-li jakékoli námitky proti kterékoli z těchto standardních podmínek webu.

Tato internetová stránka není určena pro nezletilé osoby (definované jako osoby, které nemají věk nejméně 18 let) a tento web nesmíte používat, pokud jste nezletilí.

2. Práva duševního vlastnictví.

Kromě obsahu, který vlastníte a které jste se mohli rozhodnout zařadit na tento web, www.MEGATIKET.com nebo jeho poskytovatelé licencí vlastní veškerá práva duševního vlastnictví a materiálu obsaženého na tomto webu a všechna tato práva jsou vyhrazena.

Autorská práva k obsahu, který je předložen pro prodej a propagaci třetími stranami a partnery internetových stránek, patří třetím stranám/partnerům a internetové stránce za něj nemohou být odpovědné.

Na základě omezení stanovených v těchto podmínkách vám bude udělena omezená licence pro účely zobrazení materiálu obsaženého na tomto webu,

3. Omezení.

Máte výslovný a důrazně omezený přístup ke všem následujícím:

publikování jakéhokoli materiálu na webu v jakémkoli médiu;

prodej, sublicencování a/nebo jinak komeralizaci jakéhokoliv materiálu na webu;

veřejné provádění a/nebo zobrazení jakéhokoliv materiálu na webu;

používání tohoto webu jakýmkoli způsobem, který je nebo může poškodit tento web;

používání tohoto webu jakýmkoli způsobem, který ovlivňuje přístup uživatelů k tomuto webu;

používání tohoto webu v rozporu s platnými zákony a nařízeními nebo způsobem, který způsobuje nebo může poškodit web nebo jakoukoli osobu či obchodní entitu;

provádění jakéhokoliv dolování dat, sběru dat, extrahování dat nebo jiných podobných činností ve vztahu k tomuto webu nebo při používání tohoto webu;

používání tohoto webového serveru k účasti na reklamě nebo marketingu;

Některé oblasti této webové stránky jsou omezeny přístupem od vás a www.MEGATIKET.com mohou dále omezit přístup k jakýmkoli oblastem tohoto webu kdykoli, a to pouze v jeho výhradní a absolutní diskrétnosti. Jakékoli ID uživatele a heslo, které máte pro tento web k tomuto webu, je důvěrné a musíte zachovávat důvěrnost těchto informací.

4.Záruky.

Tato internetová stránka je poskytována “tak, jak je”, se všemi chybami a www.MEGATIKET.com neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané záruky, jakékoli druhy vztahující se k tomuto webu nebo k materiálům obsaženým na tomto webu. Kromě toho se žádná z těchto internetových stránek nepovažuje za poskytování konzultací nebo poradenství.

5. Politika náhrad

Naše společnost nevydává zálohu za žádné podmínky, protože většina služeb je poskytována jinými společnostmi, našimi dodavateli – inzerci, navrhovateli, místními kluby, info středisky a ostatními a tento vklad se používá pro částečné nebo úplné zálohy na rezervaci svých produktů.

Dodavatelé jsou plně odpovědni za své výrobky/služby, nabízené na internetových stránkách a budou jednat v souladu se svou politikou náhrady, zveřejňované na svých oficiálních dokumentech/webech. Internetová stránka není v žádném případě spojena se svou politikou refundace a nemůže být blajmována.

Můžeme přijmout komplikace týkající se našich vlastních služeb – to však skončí pouze při penalizaci zaměstnanců a dodavatelů a nebude klientovi vystavena kompenzace za peníze. Vynalojeme maximální úsilí, abychom poskytli kvalitní služby a vybídli nejlepší dodavatele, ale nemůžete převzít zodpovědnost za jejich závady.

6. Omezení odpovědnosti.

V žádném případě nesmí www.MEGATIKET.com, ani žádný z jejích důstojníků, ředitelů a zaměstnanců, nenese za nic, co by vyplývajícího z používání tohoto webu nebo jakýmkoli způsobem spjato s vaším používáním této internetové stránky, ať už je tato odpovědnost pod smlouvou, deliktou nebo jinak, a www.MEGATIKET.com, včetně jejích důstojníků, ředitelů a zaměstnanců, nenese odpovědnost za jakékoli nepřímé, následné nebo zvláštní ručení vzniklé v souvislosti s používáním tohoto webu nebo jakýmkoli způsobem.

7. Odškodňeni.

Tímto vzdavame v co největším rozsahu www.MEGATIKET.com od veškerých závazků, nákladů, požadavků, příčin žalob, škod a výdajů (včetně honorářů za rozumné odměny), které vzniknou nebo jakýmkoli způsobem souvisejí s porušením některého z ustanovení těchto podmínek.

8. Oddělitelnost.

Je-li zjištěno, že jakékoli ustanovení těchto termínů je nevynutitelné nebo neplatné podle použitelného práva, nesmí taková nevymahatelnost nebo neplatnost činit tyto podmínky nevymahatelné nebo neplatné jako celek a tato ustanovení se zruší bez ovlivnění zbývající ustanovení v tomto dokumentu.

9. Změna podmínek.

www.MEGATIKET.com je oprávněn kdykoli revidovat tyto podmínky, pokud to považuje za vhodné, a při použití tohoto webu se očekává, že tyto termíny pravidelně přezkoumají, aby bylo zajištěno, že pochopíte všechny podmínky pro používání tohoto webu.

10. Postoupení.

www.MEGATIKET.com je oprávněn přidělovat, převádět a smluvně uzavřít svá práva a/nebo povinnosti podle těchto podmínek bez nutnosti oznámení nebo souhlasu. Není však dovoleno přiřazovat, převádět ani subdodavatelům postoupit žádná z vašich práv a povinností za těchto podmínek.

11. Celá dohoda.

Tyto podmínky, včetně všech právních oznámení a zřeknutí se na tomto webu, představují celou smlouvu mezi www.MEGATIKET.com a vámi ve vztahu k vašemu používání tohoto webu a nahrazují všechny předchozí smlouvy a ujednání týkající se stejného.

12. Rozhodné právo & jurisdikci.

Tyto podmínky se budou řídit zákony České republiky a vykládat v souladu s nimi a Vy se podřídí nevýhradní jurisdikci státu a federálních soudů nacházejících se v České republice pro řešení případných sporů.