Sputniktrip. STOP COVID 19. Vaccine

Obchodní podmínky

Autorská práva k obsahu třetích stran. Zásady refundace www.MEGATIKET.cz.

1. Úvod

Tyto webové stránky www.MEGATIKET.cz, provozované společností Megaevent S.r.o. se sídlem Koubkova 1726/8, 120 00, Praha 2, Česká republika. Registrační číslo 28203674. Standardní podmínky (tyto “pojmy”) obsažené na této webové stránce se řídí vaším používáním tohoto webu, včetně všech stránek na tomto webu (souhrnně uvedených níže, jako je tento “Web”). Tyto podmínky platí v plném rozsahu používání tohoto webu a je potřeba výslovně akceptovat všechny podmínky zde obsažené. Tento web nesmíte používat, máte-li jakékoli námitky proti kterékoli z těchto standardních podmínek webu.

Tato internetová stránka není určena pro nezletilé osoby (definované jako osoby, které mají věk pod 18 let).

2. Práva duševního vlastnictví

Kromě obsahu, který vlastníte a které jste se mohli rozhodnout zařadit na tento web, www.MEGATIKET.cz nebo jeho poskytovatelé licencí vlastní veškerá práva duševního vlastnictví a materiálu obsaženého na tomto webu a všechna tato práva jsou vyhrazena.

Autorská práva k obsahu, který je předložen pro prodej a propagaci třetími stranami a partnery internetových stránek, patří třetím stranám/partnerům a internetové stránce za něj nemohou být odpovědné.

Na základě omezení stanovených v těchto podmínkách vám bude udělena omezená licence pro účely zobrazení materiálu obsaženého na tomto webu.

3. Omezení

Máte výslovný a důrazně omezený přístup ke všem následujícím:

  • publikování jakéhokoli materiálu na webu v jakémkoli médiu
  • prodej a komerční propagace jakéhokoliv materiálu na webu
  • veřejné zobrazení jakéhokoliv materiálu na webu
  • používání tohoto webu jakýmkoli způsobem, který může poškodit tento web
  • používání tohoto webu jakýmkoli způsobem, který ovlivňuje přístup uživatelů k tomuto webu
  • používání tohoto webu v rozporu s platnými zákony a nařízeními nebo způsobem, který může poškodit jakoukoli osobu či obchodní entitu
  • provádění jakéhokoliv dolování dat, sběru dat, extrahování dat nebo jiných podobných činností ve vztahu k tomuto webu nebo při používání tohoto webu
  • používání tohoto webového serveru k účasti na reklamě nebo marketingu

Některé oblasti této webové stránky jsou omezeny přístupem od vás a www.MEGATIKET.cz mohou dále omezit přístup k jakýmkoli oblastem tohoto webu kdykoli, a to pouze v jeho výhradní a absolutní diskrétnosti. Jakékoli ID uživatele a heslo, které máte pro tento web nastaveno, je důvěrné a musíte zachovávat důvěrnost těchto informací.

4.Záruky

Tato internetová stránka je poskytována “tak, jak je”, se všemi chybami a www.MEGATIKET.cz neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané záruky, jakékoli druhy vztahující se k tomuto webu nebo k materiálům obsaženým na tomto webu. Kromě toho se žádná z těchto internetových stránek nepovažuje za poskytování konzultací nebo poradenství.

5. Politika náhrad

Naše společnost nevydává zálohu za žádné podmínky, protože většina služeb je poskytována jinými společnostmi, našimi dodavateli – inzerci, navrhovateli, místními kluby, info středisky a ostatními a tento vklad se používá pro částečné nebo úplné zálohy na rezervaci svých produktů.

Dodavatelé jsou plně zodpovědní za své výrobky/služby, nabízené na internetových stránkách a budou jednat v souladu se svou politikou náhrad, zveřejňované na svých oficiálních dokumentech/webech.

Můžeme zažít komplikace týkající se našich vlastních služeb – to však skončí pouze při penalizaci zaměstnanců a dodavatelů a nebude klientovi vystavena kompenzace za peníze. Vynaložíme maximální úsilí, abychom poskytli kvalitní služby a vybídli nejlepší dodavatele, ale nemůžete převzít zodpovědnost za jejich závady.

6. Omezení odpovědnosti

V žádném případě nenese Www.MEGATIKET.cz, ani žádný z jejích ředitelů a zaměstnanců odpovědnost za nic, co by vyplývalo z používání tohoto webu nebo bylo jakýmkoli způsobem spjato s vaším používáním této internetové stránky, ať už je tato odpovědnost pod smlouvou nebo jinak, a Www.MEGATIKET.cz, včetně jejích ředitelů a zaměstnanců nenese odpovědnost za jakékoli nepřímé, následné nebo zvláštní ručení vzniklé v souvislosti s používáním tohoto webu nebo jakýmkoli způsobem.

7. Odškodnění

Tímto se vzdáváme v co největším rozsahu www.MEGATIKET.cz od veškerých závazků, nákladů, požadavků, příčin žalob, škod a výdajů (včetně honorářů za rozumné odměny), které vzniknou nebo jakýmkoli způsobem souvisejí s porušením některého z ustanovení těchto podmínek.

8. Oddělitelnost

Je-li zjištěno, že jakékoli ustanovení těchto termínů je nevynutitelné nebo neplatné podle použitelného práva, nesmí taková nevymahatelnost nebo neplatnost činit tyto podmínky nevymahatelné nebo neplatné jako celek a tato ustanovení se zruší bez ovlivnění zbývající ustanovení v tomto dokumentu.

9. Změna podmínek

Www.MEGATIKET.cz je oprávněn kdykoli revidovat tyto podmínky, pokud to považuje za vhodné, a při použití tohoto webu se očekává, že tyto termíny pravidelně přezkoumají, aby bylo zajištěno, že pochopíte všechny podmínky pro používání tohoto webu.

10. Postoupení

Www.MEGATIKET.cz je oprávněn přidělovat, převádět a smluvně uzavřít svá práva a/nebo povinnosti podle těchto podmínek bez nutnosti oznámení nebo souhlasu. Není však dovoleno přiřazovat, převádět ani subdodavatelům postoupit žádná z vašich práv a povinností za těchto podmínek.

11. Celá dohoda.

Tyto podmínky, včetně všech právních oznámení a zřeknutí se na tomto webu, představují celou smlouvu mezi www.MEGATIKET.cz a vámi ve vztahu k vašemu používání tohoto webu a nahrazují všechny předchozí smlouvy a ujednání týkající se stejného.

12. Rozhodné právo & jurisdikce

Tyto podmínky se budou řídit zákony České republiky a vykládat v souladu s nimi a vy se podřiďte výhradní jurisdikci státu a federálních soudů nacházejících se v České republice pro řešení případných sporů.