Sputniktrip. STOP COVID 19. Vaccine

Podmínky

Podmínky služby affiliate program

Dohoda

Přihlášením se jako přidružená organizace v programu megatiket.cz affiliate program (“program”) Souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami (“podmínky služby”).

megatiket.cz si vyhrazuje právo v případě potřeby aktualizovat a změnit podmínky služby bez předchozího upozornění. Všechny nové funkce, které rozšiřují nebo zdokonalují aktuální program, včetně uvolňování nových nástrojů a prostředků, podléhají podmínkám služby. Další používání programu po provedení takových změn představuje váš souhlas s takovými změnami.

Porušení kteréhokoli z níže uvedených termínů povede k ukončení vašeho účtu a k propadnutí všech zbývajících plateb přidružených společností, které byly v průběhu tohoto porušení vydobyty. Souhlasíte s používáním programu Affiliate program na vlastní nebezpečí.

Podmínky účtu

  • Jste osoba starší 18 let.
  • Žijete nebo máte pobočku v EU..
  • Jste fyzická osoba. Účty registrované “boty” nebo jinými automatizovanými metodami nejsou povoleny.
  • Chcete-li dokončit proces zápisu, musíte zadat své zákonné a úplné jméno, platnou e-mailovou adresu a všechny další požadované informace.
  • Vaše přihlášení může být používáno pouze jednou osobou – jedno přihlášení sdílené více osobami není povoleno.
  • Odpovídáte za zachování zabezpečení účtu a hesla. megatiket.cz nemůže a nebude odpovídat za žádnou ztrátu nebo škodu způsobenou nedodržování tohoto závazku.
  • Jste zodpovědní za veškerý obsah a aktivitu, ke které dojde pod vaším účtem.
  • Jedna fyzická nebo právnická osoba nesmí udržovat více než jeden účet.
  • Služba Affiliate program nelze použít pro jakýkoli nedovolený nebo neoprávněný účel. Při používání služby nesmíte porušovat zákony ve vaší jurisdikci (včetně zákonů na ochranu autorských práv).
  • Pomocí služby Affiliate program nelze vydělat peníze na vlastních účtech produktů megatiket.cz .

Odkazy/grafika na webu, v e-mailech nebo jiné komunikaci

Po přihlášení ke službě Affiliate program vám bude přidělen jedinečný kód. Na vašem webu, v e-mailech nebo v jiné komunikaci můžete umístit odkazy, reklamní pruhy nebo jiné grafické prvky, které poskytujeme spolu s vaším kódem (affiliate code). Budeme vám poskytovat zpracovanou grafiku, a to včetně pokynů pro její použití k propojení s portálem megatiket.cz. Grafický návrh můžeme kdykoliv změnit bez předchozího upozornění. Rozměry obrázků ale bez řádného upozornění nezměníme.

Také vám poskytneme speciální formáty odkazů, které povedou z vašeho webu na megatiket.cz. Pro správné fungování naší spolupráce je nutné zajistit, aby každý z odkazů mezi webem a megatiket.cz obsahoval tyto speciální formáty. Odkazy na megatiket.cz umístěné na vašem webu podle této smlouvy jsou označovány jako speciální odkazy. Poplatky za postoupení budete získávat pouze s ohledem na prodej na megatiket.cz produkt, který se vyskytuje přímo prostřednictvím speciálních vazeb; Nebudeme vám odpovědni v souvislosti s jakýmkoli selháním uživatele nebo osoby, které odkazujete na použití speciálních odkazů, nebo nesprávným zadáním kódu přidružené společnosti, včetně toho, že tato porucha může vést k jakémukoli snížení částek, které by vám byly jinak vyplaceny podle této dohody.

Odkazy na pobočky by měly odkazovat na stránku propagované produktu.

Referenční poplatky/provize a platby

Chcete-li, aby prodej produktu mohl získat poplatek za postoupení, musí zákazník kliknout na tlačítko speciální odkaz z vašeho webu, e-mailu nebo jiné komunikace s http://www.megatiket.com a dokončit objednávku produktu během této relace.

Poplatky budou platit pouze za odkazy, které jsou automaticky sledovány a oznamované našimi systémy. Nebudeme platit provize, když někdo řekne, že je koupil, nebo někdo říká, že zadal kód odkazu, pokud nebyl sledován naším systémem. Můžeme platit pouze za obchody vytvořené pomocí správně formátovaných speciálních odkazů, které byly automaticky sledovány našimi systémy.

Vyhrazujeme si právo na vyřazovat provize získané prostřednictvím podvodných, nezákonných nebo přehnaně agresivních, pochybných prodejních nebo marketingových metod.

Platby začínají pouze v případě, že jste získali více než 500CZK v příjmech přidružených společností. Pokud účet vaší pobočky nikdy nepřekročí práh 500CZK , nebudou vaše provize realizovány ani zaplaceny. Jsme odpovědní pouze za úhradu účtů, které překročily práh 500CZK .

Určení sebe jako megatiket.cz pobočky

V souvislosti s touto smlouvou nebo vaší účastí v programu nelze vydat žádnou tiskovou verzi; Tato akce může vést k ukončení programu. Kromě toho, nemůžete žádným způsobem zkreslovat nebo zříci vztah mezi námi a vámi, řekněme, že vyvíjíte naše produkty, řekněme, že jste součástí megatiket.cz nebo vyjadřuje jakýkoliv vztah nebo spojení mezi námi a vámi nebo jakoukoli jinou osobou či subjektem, s výjimkou případů výslovně povolených touto dohodou (včetně vyjádření nebo naznačením, že podporujeme, Sponzorujete, podporujete nebo přispíváme na jakoukoliv charitu či jinou příčinu).

Produkty nelze zakoupit prostřednictvím odkazů na vaše pobočky pro vlastní potřebu. Tyto nákupy mohou být (podle vlastního uvážení) při odepření referenčních poplatků a/nebo ukončení platnosti této smlouvy.

Platební kalendář

Dokud bude vaše aktuální přidružená společnost v 500CZK, budete zaplacene každý měsíc. Pokud jste od poslední splátky nevydělali 500CZK , zaplatíme vám následující mesic, až překročíme práh.

Definice odběratele

Zákazníci, kteří nakupují produkty prostřednictvím tohoto programu, budou považováni za naše zákazníky. Proto se na tyto zákazníky budou vztahovat všechna naše pravidla, zásady a provozní postupy týkající se zákaznických objednávek, služeb zákazníkům a prodeje produktů. Naše politiky a operační postupy můžeme kdykoli změnit. Například určujeme ceny, které budou účtovány za produkty prodávané v rámci tohoto programu v souladu s našimi vlastními cenovou politikou. Ceny a dostupnost produktů se mohou čas od času lišit. Vzhledem k tomu, že změny cen mohou ovlivnit produkty uvedené na webu, neměli byste na svém webu zobrazovat ceny produktů. K prezentaci přesných informací budeme používat komerčně rozumné úsilí, ale nemůžeme zaručit dostupnost nebo cenu konkrétního produktu.

Vaše povinnosti

Budete výhradně zodpovědní za vývoj, provoz a údržbu vašeho webu a za všechny materiály, které se na vašem webu objeví. Budete mít například výhradní odpovědnost za:

-Technický provoz vašeho pracoviště a veškeré související vybavení
-Zajištění zobrazení speciálních odkazů na vašem webu neporušuje žádnou dohodu mezi vámi a žádnou třetí stranou (včetně bez omezení jakýchkoli omezení nebo požadavků, které na vás umístí třetí strana, která hostí váš server).
-Správnost, pravdivost a vhodnost materiálů odeslaných na vašem webu (včetně, mimo jiné, všech materiálů souvisejících s produktem a všech informací, které zahrnete do speciálních odkazů nebo s nimi souvisí),
-Zajištění toho, že materiály vystavené na vašem místě neporušují nebo neporušují práva třetí strany (například autorská práva, ochranné známky, soukromí nebo jiná osobní nebo vlastnická práva),
-Zajištění toho, že materiály vystavené na vašem místě nejsou nijak urážné nebo jinak nelegální
-Zajištění přesného a adekvátně rozčlenění webu buď prostřednictvím zásady ochrany osobních údajů nebo jinak, jak shromažďovat, používat, uchovávat a zveřejňovat údaje shromážděné od návštěvníků, případně včetně toho, že třetí strany (včetně inzerujících subjektů) mohou podávat obsah nebo inzerci a shromažďovat informace přímo od návštěvníků a mohou v prohlížečích návštěvníků umísťovat nebo rozpoznávat soubory cookie.

Soulad s právními předpisy

Jako podmínku vaší účasti v programu souhlasíte s tím, že jste účastníkem programu v souladu se všemi zákony, předpisy, pravidly, nařízeními, objednávkami, licencemi, povoleními, soudy, rozhodnutími nebo jinými požadavky vládních orgán, který nad vámi má soudní pravomoc, ať už jsou tyto zákony, atd., vstoupí v platnost nebo později vstoupí v platnost v době, kdy jste účastníkem programu. Bez omezení výše uvedené povinnosti souhlasíte s tím, že jako podmínka vaší účasti v programu budete dodržovat všechny platné zákony (federální, státní nebo jiné), které řídí marketingové e-maily, včetně omezení CAN-SPAM 2003 a všechny ostatní zákony proti nevyžádané poště.

Doba platnosti dohody a programu

Doba platnosti této smlouvy začne na základě našeho přijetí vaší aplikace a skončí, jakmile bude ukončena kteroukoli stranou. Buď vy nebo My můžete tuto dohodu kdykoli vypovědět, s uvedením nebo bez příčiny, tím, že druhé straně písemně oznámí výpověď. Po ukončení této smlouvy z jakéhokoli důvodu okamžitě přestanete používat a odeberete ze serveru všechny odkazy na https://www.megatiket.coma všechny naše ochranné známky, obchodní šaty a loga a všechny ostatní materiály, které vám poskytl nebo na jejich účet, na základě tohoto rozhodnutí nebo v souvislosti s programem. megatiket.cz si vyhrazuje právo ukončit program kdykoli. Po ukončení programu zaplatí megatiket.czzbývající výdělky nahromaděný nad 500CZK.

Ukončení

megatiket.cz, podle vlastního uvážení, má právo pozastavit nebo ukončit váš účet a kdykoli z jakéhokoli důvodu odmítnout veškeré aktuální nebo budoucí použití programu nebo jakékoli jiné služby megatiket.cz . Toto ukončení služby bude mít za následek deaktivaci nebo zrušení vašeho účtu nebo váš přístup k účtu, jakož i propadnutí a vzdání se všech potenciálních nebo neplacených provizí ve vašem účtu, pokud byly vydobyty podvodnými, nelegální nebo přehnaně agresivní, sporné prodejní nebo marketingové metody. megatiket.cz si vyhrazuje právo kdykoli odmítnout službu komukoliv z jakéhokoliv důvodu.

Vztah stran

Vy a my jsme nezávislí dodavatelé a nic v této smlouvě nevytváří žádné partnerství, společný podnik, agenturu, franšízy, obchodní zástupce nebo pracovní vztahy mezi stranami. Nebudete mít žádnou pravomoc provádět nebo přijímat žádné nabídky či zastoupení v našem zastoupení. Nevytvoříte žádné prohlášení, ať už na vašem místě nebo v jiném, které by v tomto oddíle rozumně odporují.

Omezení odpovědnosti

Nebudeme odpovědni za nepřímé, zvláštní nebo následné škody (nebo ztrátu příjmů, zisků nebo dat), které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou nebo programem, a to i v případě, že jsme byli informováni o možnosti takových škod. Dále naše souhrnná odpovědnost vyplývající z této smlouvy a programu nepřekročí celkové poplatky zaplacené nebo splatné podle této smlouvy.

Zřeknutí

Neposkytujeme žádné výslovné ani implicitní záruky nebo vyjádření k programu nebo k jakýmkoli výrobkům prodávaným prostřednictvím programu (včetně, bez omezení, záruk vhodnosti, OBCHODOVATELNOSTI, neporušení předpisů nebo jakýchkoli předpokládaných záruk vyplývajících z průběh, obchodování nebo používání obchodu). Kromě toho nezastupujeme, že provoz megatiket.cz bude nepřerušovaný nebo bezchybný a nebudeme odpovědni za následky přerušení nebo omylů.

Nezávislé vyšetřování

UZNÁVÁTE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TUTO SMLOUVU A SOUHLASÍTE SE VŠEMI JEJÍMI PODMÍNKAMI. CHÁPETE, ŽE MŮŽEME KDYKOLI (PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO) POŽÁDAT O DOPORUČENÍ ZÁKAZNÍKA, POKUD JDE O TERMÍNY, KTERÉ SE MOHOU LIŠIT OD PODMÍNEK OBSAŽENÝCH V TÉTO SMLOUVĚ, NEBO FUNGUJÍ WEBY, KTERÉ JSOU PODOBNÉ NEBO SOUPEŘÍ S WEBEM. NEZÁVISLE JSTE VYHODNOTILI VHODNOST ÚČASTI NA PROGRAMU A NESPOLÉHALI SE NA ŽÁDNOU REPREZENTACI, ZÁRUKU ANI PROHLÁŠENÍ, KTERÉ NENÍ UVEDENO V TÉTO SMLOUVĚ.

Rozhodčí

Jakýkoli spor, který se jakýmkoli způsobem vztahuje k této dohodě (včetně jakéhokoliv skutečného nebo údajného porušení této dohody), všech transakcí nebo činností podle této dohody nebo vašeho vztahu s námi nebo s jakoukoliv z přidružených společností, se předloží k důvěrnému řízení, s výjimkou toho, v rozsahu, v jakém jste jakýmkoli způsobem porušili nebo vyhrožovali porušením našich práv duševního vlastnictví, můžeme požádat o nesporný nebo jiný přiměřený reliéf v kterémkoli státě nebo ve federálním soudu (a vy souhlasíte s nevýlučnou jurisdikcí a místem konání těchto soudů) nebo jiný soud příslušné jurisdikce. Rozhodčí řízení podle této dohody se provádí podle pravidel, která jsou v souladu s americkým rozhodčím sdružením. Nález rozhodce je závazný a může být zapsán jako rozsudek u kteréhokoli soudu příslušné jurisdikce. V největším možném rozsahu povoleném rozhodným zákonem se žádné rozhodčí řízení podle této dohody nepřipojí k rozhodčímu řízení zahrnujícího jakoukoliv jinou stranu, na kterou se vztahuje tato dohoda, ať už prostřednictvím rozhodčího řízení, nebo jinak.

Různé

Tato smlouva se bude řídit zákony Ceske Republiki bez odkazu na pravidla upravující výběr zákonů. Tuto smlouvu není možné přiřadit podle zákona ani jinak bez předchozího písemného souhlasu. S výhradou tohoto omezení bude tato dohoda závazná pro strany a jejich příslušné nástupce a jejich následníky a bude pro ně vymahatelná. Naše neschopnost vynucovat váš přísný výkon jakéhokoliv ustanovení této smlouvy nebude znamenat zřeknutí se práva na následné vynucování tohoto ustanovení nebo jakéhokoliv jiného ustanovení této dohody.

Neschopnost megatiket.cz vykonávat nebo vymáhat jakékoli právo nebo poskytování podmínek služby nepředstavuje zřeknutí se takového práva nebo ustanovení. Podmínky služby tvoří celou smlouvu mezi vámi a megatiket.cz a řídí se používáním služby, která nahrazuje jakékoli předchozí dohody mezi vámi a megatiket.cz (včetně, ale nikoli výhradně, všech předchozích verzí podmínek služby).